Stallingvoorwaarden VoortStalling.nl

1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij VoortStalling.nl, als verhuurder van de stallingruimte optreedt. Huurder is een ieder die enig object (zijnde caravan, vouwwagen of boot) stalt bij VoortStalling.nl te Almere.

Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. De stallingovereenkomst tussen VoortStalling.nl en huurder komt tot stand bij het ondertekenen van het inschrijfformulier door verhuurder en huurder, waarbij huurder heeft verklaard bekend te zijn met de stalingsvoorwaarden en heeft verklaard met de inhoud daarvan akkoord te gaan.

De stallingovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Bij gebreke daarvan wordt de stallingovereenkomst stilzwijgend verlengd met de overeengekomen stallingperiode. Indien huurder zich schuldig maakt aan bij Wet verboden handelingen, wordt de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd, zonder teruggave van resterend huurbedrag.

2. Stallingjaar

Een stallingjaar loopt vanaf de dag, waarop u voor het eerst bij VoortStalling.nl het object ter stalling aanbiedt en wordt schriftelijk bevestigd in de overeenkomst. Een afwijkend stallingjaar of een gedeeltelijk stallingjaar kan in overleg met VoortStalling.nl worden overeengekomen.

3. Geboden en verboden

Het ter stalling aangeboden object dient u af te leveren op de door VoortStalling.nl aangegeven parkeerplaats. Voortstalling zorgt voor het stallen van het object. Bij onze afwezigheid mag u een disselslot plaatsen, mits wij in het bezit zijn van uw sleutel. VoortStalling.nl houdt rekening met de eventuele stabilisatorkoppeling.

VoortStalling.nl verzekert alle gestalde objecten tegen transportschade. Dat betekent dat als VoortStalling.nl schade rijdt aan jouw object tijdens het verplaatsen hiervan, dan zal VoortStalling.nl deze schade vergoeden.
 
Alle andere schade gevallen dien je zelf te verzekeren. Je bent zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van jouw stallingsobject tegen verlies, diefstal en cascoschade (brand, overstromingen, storm e.d.), alsmede tegen andere mogelijke schades, waaronder wettelijke aansprakelijkheid. Stallingsobjecten zijn vanuit de stallinghouder niet verzekerd tegen enige vorm van schade, diefstal of verlies.

Het is de huurder niet toegestaan zonder toezicht van VoortStalling.nl zich in de stalling te begeven, het object in of uit de stallingruimte te plaatsen, dan wel te verplaatsen. Het is verboden in de stalling onderhoudswerkzaamheden aan het gestalde object te verrichten. Het is verboden in de stalling te roken. Huurder dient gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit het object te verwijderen alvorens deze in de stalling wordt geplaatst. Bij niet voldoening hieraan, zullen alle voortvloeiende kosten voor rekening van de huurder komen.

4. Ophalen & Brengen

Indien u het object wenst op te halen, dient u dit minimaal 24 uur van te voren te melden aan VoortStalling.nl met vermelding van uw naam en klantnummer. Huurder is verplicht het huurcontract te kunnen laten zien bij het afhalen van het object. Het is de huurder niet toegestaan de stallingplaats aan derden al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze in gebruik te geven.

Huurder is verplicht het ter stalling aangeboden object minimaal WA beperkt casco te verzekeren. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van huurder zelf, diens gezinsleden, personeelsleden of gasten.

Het betreden van het terrein en de stalling geschiedt volledig op eigen risico. Een object dat op verzoek van huurder buiten de stallingruimte is gebracht om te worden opgehaald, staat daar voor eigen risico van huurder. VoortStalling.nl kan op verzoek een disselslot plaatsen, mits wij in het bezit zijn van uw sleutel.

6. Betalingen

Binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur, dient de verschuldigde huur door VoortStalling.nl te zijn ontvangen. Betaling kan geschieden contant of via overmaking op rekening nummer NL57RABO0135669146 t.n.v. VoortStalling.nl o.v.v. uw klantnummer. VoortStalling.nl heeft het recht de huur per kalenderjaar aan te passen. VoortStalling.nl zal huurders daarvan in kennis stellen per e-mail.

Indien huurder niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en heeft VoortStalling.nl zonder enige ingebrekestelling het recht de huurder voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 5% in rekening te brengen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten kunnen door VoortStalling.nl op de huurder verhaald worden. VoortStalling.nl heeft het recht het object onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigde geheel door de huurder is voldaan. Restitutie van de huur is niet mogelijk. Bij huurachterstand is het niet mogelijk voor huurder om het object uit de stalling te halen.

De huur van de stalling is overdraagbaar indien de huurder zijn object tijdens het stallingjaar verkoopt. Indien het gestalde object wordt vervangen door een kleiner object, leidt dit niet tot een recht op gedeeltelijke terugbetaling van huur. Huurder dient een wijziging van object altijd door te geven aan VoortStalling.nl.

7. Geschillen

Op de stallingovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.

Onbeperkt halen & brengen

Wel zo makkelijk!

Per maand betalen

Via automatische incasso.

ruime openingstijden

Ook op zaterdag en zondag.

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia there live the blind texts.